Tìm kiếm
Tất cả danh mục
  Menu Close

  Apple Watch Series 3

  Nhà sản xuất: Lego
   15.203.000 ₫
   Miễn phí vận chuyển
   Ngày giao hàng: 1-3 days
   i h

   Công ty C? ph?n phát tri?n di d?ng sáng t?o H?u Ích dã phát tri?n du?c 8 nam nhung do chính sách nhân s? luôn du?c lãnh d?o quan tâm nên dã t?p h?p du?c r?t nhi?u anh ch? em có kinh nghi?m, ki nang chuyên môn t?t, nhi?t tình v? làm vi?c t?i công ty. V?i co c?u nhân s? g?n nh?, mô hình v?n hành ho?t d?ng công ty du?c b? trí ch?t ch? làm gia tang s? thu?n ti?n trong vi?c v?n hành c? máy kinh doanh và gia tang s? ph?i h?p th?ng nh?t gi?a các b? ph?n trong công ty Co c?u t? ch?c trong công ty du?c b? trí theo mô hình chi?n lu?c do H?i d?ng qu?n tr? d? ra v?i phuong châm “ Ðon gi?n- hi?u qu?”, Duca chú tr?ng vào chuyên môn hóa và s? ph?i h?p ch?t ch? gi?a các trung tâm ch?c nang và phòng ban h? tr?. Co c?u t? ch?c phân theo ch?c nang du?c qu?n lý và du?c di?u hành ch?t ch? theo mô hình thông tin hai chi?u tuong tác h?p lý. Cho phép m?nh l?nh c?p cao nh?t tr?c ti?p d?n các phòng ban, nhân viên, do dó công vi?c du?c tri?n khai dúng m?c tiêu, dúng ngu?i, dúng vi?c. Thêm vào dó d?i ngu nhân l?c có trình d?, chuyên nghi?p, các d?i tác uy tín dã t?o nên m?t s?c m?nh t?ng th? chung cho thuong hi?u Duca trong vi?c cung c?p các d?ch v? t?i uu d?n các Quý khách hàng

   Sản phẩm thông số kỹ thuật
   Storage128GB
   Two Weeks Free ReturnYes
   Find more athttp://vnduca.com/
   0.0 0
   Viết đánh giá của riêng bạn Đóng
   • chỉ có thành viên mới được trả lời
   *
   *
   • Xấu
   • Xuất sắc
   *
   *
   *